Drukuj

Wskaźnik przeliczeniowy 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych 1.04.2015 r.-30.09.2015 r.

ZARZĄDZENIE  Nr  62/15

WOJEWODY PODKARPACKIEGO

z dnia  30  marca   2015 r.

w sprawie wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia

1 m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych ustalonego na okres

6 miesięcy od dnia  1 kwietnia  2015 r.  do  30 września  2015 r.

      Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt  12 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego  (Dz. U. z 2014, poz.150 j. t.) oraz wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju do określenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, podanych przy piśmie  z dnia 14 sierpnia 2014 r. znak: DM-II-755-01-MS/14  NK:220647/14 zarządza się co następuje:

§ 1. Ustala się wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m² powierzchni użytkowej

       budynków mieszkalnych dla województwa podkarpackiego w wysokości  3.089 zł

       na okres 6 miesięcy od dnia 1 kwietnia  2015 r.  do  30 września   2015 r.

§ 2. Ustala się wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m²  powierzchni użytkowej

      budynków mieszkalnych dla miasta Rzeszowa w wysokości 3.712 zł na okres
      6 miesięcy od dnia 1 kwietnia   2015 r.  do  30 września  2015 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania  z  mocą obowiązującą  od  dnia

        1 kwietnia  2015  r.

§ 4. Treść zarządzenia w formie obwieszczenia podlega ogłoszeniu w Dzienniku

        Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

WOJEWODA  PODKARPACKI

Małgorzata Chomycz-Śmigielska