Informacja z wykonania budżetu Wojewody Podkarpackiego na 2015 r. według stanu na dzień 31 marca 2015 r.

I n f o r m a c j a

z wykonania budżetu Wojewody Podkarpackiego na 2015 r.

według stanu na dzień 31 marca 2015 r.

 

 

 

Stosownie do postanowień art. 34 ust. 1 pkt 3 lit. „d” oraz art. 36 ust. 5 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 , poz. 885) podaję do publicznej wiadomości następujące informacje, dotyczące wykonania budżetu Wojewody Podkarpackiego na 2015 r. według stanu na dzień 31 marca 2015 r.:

1. plan dochodów budżetowych: …………………….……………….…….. 91.841.000,00 zł,

2. wykonanie dochodów budżetowych: ………….…..….….……………… 22.162.959,87 zł,

3. plan wydatków budżetowych: ………………….……………….……. 1.630.978.456,00 zł,

4. wykonanie wydatków budżetowych: ………………….……..….……… 429.034.996,78 zł,

5. plan wydatków budżetu środków europejskich: ………….………..…… 13.320.000,00 zł,

6. wykonanie wydatków budżetu środków europejskich: ……………………1.006.346,82 zł,

7. w I kwartale 2015 r. nie dokonano umorzeń niepodatkowych należności budżetu państwa, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych.