Informacja z wykonania budżetu Wojewody Podkarpackiego na 2017 r. według stanu na dzień 28 luty 2017 r.

I n f o r m a c j a

z wykonania budżetu Wojewody Podkarpackiego na 2017 r.

według stanu na dzień  28 luty 2017 r.

 

 

 

   Stosownie do postanowień art. 34 ust. 1 pkt 3 lit. „d” ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 , poz. 1870 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości następujące informacje, dotyczące wykonania budżetu Wojewody Podkarpackiego na 2017 r. według stanu na dzień 28 luty 2017 r.:

1.plan dochodów budżetowych: ……………………………………………65.971.000,00 zł,

2.wykonanie dochodów budżetowych: ………….…..….…………………..8.252.747,96 zł,

3.plan wydatków budżetowych: …………………………………………3.069.519.396,67 zł,

4.wykonanie wydatków budżetowych: ………………….……….…….…543.309.830,24 zł,

5.plan wydatków budżetu środków europejskich: ……………………………………0,00 zł,

6.wykonanie wydatków budżetu środków europejskich: ……………………………0,00 zł.

Historia zmian:

  • 29 marca 2018, godz. 11:36, użytkownik: Halina Malec