Drukuj

Informacja z wykonania budżetu Wojewody Podkarpackiego na 2020 r. według stanu na dzień 31 maja 2020 r.

I n f o r m a c j a

z wykonania budżetu Wojewody Podkarpackiego na 2020 r.

według stanu na dzień 31 maja 2020 r.

 

 

 

Stosownie do postanowień art. 34 ust. 1 pkt 3 lit. „d” ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 , poz. 869 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości następujące informacje, dotyczące wykonania budżetu Wojewody Podkarpackiego na 2020 r. według stanu na dzień 31 maja 2020 r.:

1. plan dochodów budżetowych: …………………….……………………. 81.505.000,00 zł,

2.wykonanie dochodów budżetowych: ………………..….…………..….  42.452.684,12 zł,

3.plan wydatków budżetowych: ………………………………….………4.215.774.994,31 zł,

4.wykonanie wydatków budżetowych: ………………………………… 1.856.644.941,00 zł,

5.plan wydatków budżetu środków europejskich: ………….………..….    3.086.000,00 zł,

6.wykonanie wydatków budżetu środków europejskich: ……….….………….…….. 0,00 zł.