Wydział Polityki Społecznej

Dyrektor Wydziału

Małgorzata Dankowska

Zastępca Dyrektora Wydziału

Jolanta Tomczyk-Fila

Zastępca Dyrektora Wydziału

Małgorzata Guła

Sekretariat:

tel.: (17) 867-13-00

fax: (17) 867-19-50

e-mail: s@rzeszow.uw.gov.pl

nr pokoju: 320a

 

Do zadań Wydziału należy w szczególności prowadzenie spraw w dziedzinie:

 • nadzoru i kontroli nad jakością działań oraz przestrzeganiem standardu usług świadczonych przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej oraz realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny, pieczy zastępczej, usamodzielnień pełnoletnich wychowanków i adopcji wykonywanych przez jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, w tym kwalifikacji kadr,
 • prowadzenia rejestrów domów pomocy społecznej, placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, w tym prowadzonych na postawie przepisów o działalności gospodarczej, placówek zapewniających miejsca noclegowe, jednostek specjalistycznego poradnictwa, placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych, wolnych miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych, centrów integracji społecznej, klubów integracji społecznej, zatwierdzonych indywidualnych programów integracji,
 • wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie domów pomocy społecznej, placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku w ramach działalności statutowej oraz na podstawie przepisów o działalności gospodarczej, placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych i interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych,
 • działającymi w zakresie pomocy społecznej, w tym przyjmowanie wniosków o dotacje w ramach ogłaszanych przez Wojewodę konkursów z obszaru zabezpieczenia społecznego,
 • obsługi Wojewódzkiego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności,
 • nadawania i pozbawiania statusu zakładu pracy chronionej lub zakładu aktywności zawodowej oraz nadzoru nad tymi podmiotami,
 • prowadzenia rejestru ośrodków i organizatorów turnusów rehabilitacyjnych z dofinansowaniem Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych (PFRON) oraz nadzoru nad tymi podmiotami,
 • prowadzenia rejestru tłumaczy Polskiego Języka Migowego (PJM), Systemu Językowo-Migowego (SJM) i Sposobu Komunikowania się Osób Głuchoniewidomych (SKOGN),
 • nadzoru nad powiatowymi i wojewódzkim urzędem pracy w zakresie wynikającym z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 • rozpatrywania odwołań od decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu bezrobocia,
 • planowania i wydatkowania środków budżetu państwa przeznaczonych na realizację zadań z zakresu działania Wydziału,
 • utrzymania, nadzorowania i obsługi Systemu Informatycznego „Pomost”,
 • ochrony dziedzictwa narodowego,
 • sprawowania nadzoru nad podmiotami wykonującymi działalność leczniczą na terenie województwa – w tym prowadzenie spraw związanych z rejestrem podmiotów oraz w zakresie staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów, a także nad działalnością Naczelnego Lekarza Uzdrowisk,
 • prowadzenie specjalizacji lekarzy, lekarzy dentystów, diagnostów laboratoryjnych, farmaceutów oraz pracowników w zawodach mających zastosowanie w ochronie zdrowia,
 • realizowania programu badań statystycznych statystyki publicznej prowadzonych przez ministra właściwego do spraw zdrowia w zakresie: zachorowań i leczenia na wybrane choroby, hospitalizacji, profilaktyki, kadry medycznej oraz infrastruktury ochrony zdrowia i jej funkcjonowania,
 • obsługi Wojewódzkiej Komisji do spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych,
 • powoływania i koordynowania działań konsultantów wojewódzkich w dziedzinie medycyny, pielęgniarstwa, farmacji lub innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia,
 • dokonywanie naboru wniosków jednostek samorządu terytorialnego na środki z programów finansowanych z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Historia zmian:

 • 29 listopada 2019, godz. 13:16, użytkownik: Katarzyna Nalepa
Pokaż wszystkie

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×