BIP Instrukcja obsługi

Strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie prowadzona jest w formie odrębnej strony internetowej pod adresem URL: bip.rzeszow.uw.gov.pl

W górnej części strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie znajduje się logo BIP.

Z myślą o osobach doświadczających trudności w komunikowaniu się, strona podmiotowa BIP Urzędu została wzbogacona o wersję tekstową (kontrastową) przeznaczoną dla osób niedowidzących oraz o wersję dla osób niedosłyszących.

Strona podmiotowa BIP posiada funkcję umożliwiającą wgląd do historii zmian wprowadzanych na stronę oraz rozwiązania techniczne pozwalające na kontrolę bezpieczeństwa informacji. Informacje zgromadzone na stronie kopiowane są systematycznie na odrębne elektroniczne nośniki informacji w celu zabezpieczenia przed utratą danych.

Informacje na stronie pogrupowane są tematycznie na moduły i akapity.

Zawartość poszczególnych modułów przedstawia Mapa serwisu.

BIP Strona Główna

Przenosi na stronę główną Biuletynu Informacji Publicznej.

Strona Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego

Przenosi na internetową stronę promocyjną Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie.

Redakcja

Zawiera dane teleadresowe redakcji oraz wykaz pracowników tworzących zespół redakcyjny strony podmiotowej BIP.

Kontakt 

Zawiera adres Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie oraz godziny pracy Urzędu.

Menu główne

W akapitach Wojewoda, Wicewojewoda, Dyrektor Generalny, Rzecznik Prasowy, Pełnomocnicy Wojewody dostępne są informacje dotyczące osób pełniących poszczególne funkcje oraz zakres kompetencji i obowiązków związanych z pełnieniem tych funkcji.

W akapitach Rządowa administracja zespolona, Jednostki podporządkowane Wojewodzie, znajdują się wykazy jednostek i urzędów, z danymi dotyczącymi osób pełniących funkcje kierowników tych jednostek i urzędów oraz dane teleadresowe, w tym adresy stron internetowych.

Urząd

Zamieszczone są tutaj podstawowe dokumenty określające organizację i zasady funkcjonowania Urzędu, takie jak: Misja, Statut, Regulamin. Statut i Regulamin Urzędu podany jest również w wersji dokumentu uwzględniającego wszystkie kolejne zmiany.

Ponadto moduł ten zawiera informacje dotyczące Wydziałów PUW i Delegatur Urzędu – ich kierownictwa i zakresów działania oraz Majątku Urzędu.

Ogłoszenia

Podawane są tutaj na bieżąco ogłoszenia Wojewody, informacje o ogłoszonych przez Urząd przetargach (Zamówienia publiczne – profil nabywcy) oraz zgłoszenia budowy (Zgłoszenia z projektem budowlanym).

Informator Klienta

Zawiera informacje przydatne dla klienta Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie w zakresie procedur załatwiania poszczególnych spraw.

Poprzez akapit Moje prawa w urzędzie można zapoznać się z podstawowymi prawami obywatela w urzędzie administracji publicznej.

W akapicie Skargi i wnioski opisana jest procedura obowiązująca przy składaniu skarg i wniosków w Urzędzie. Można także zapoznać się z informacją o tym, jaki powinien być przedmiot skargi i wniosku oraz jakie organy są właściwe do ich rozpatrywania. Ponadto wskazany jest tryb przyjmowania klientów przez Wojewodę Podkarpackiego w sprawach skarg i wniosków.

W akapicie Petycje umożliwiono obywatelom składanie do władz postulatów celem podjęcia określonej decyzji lub zmiany obowiązującego prawa.

W akapicie Inicjatywa Obywatel obywatele mogą zgłosić uwagi i opinie dotyczące najbardziej problematycznych spraw oraz dowiedzieć się gdzie załatwić swoje urzędowe sprawy.

W akapicie Udostępnianie informacji publicznej omówione są zasady dostępu do informacji publicznej oraz podane akty prawne, stanowiące podstawę udostępniania informacji publicznej w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie. W tym miejscu można także pobrać wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

W akapicie Ponowne wykorzystywanie została omówiona procedura udostępniania lub przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania w Urzędzie oraz podano akty prawne, stanowiące podstawę do korzystania z tej możliwości w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie. Dodatkowo, można tutaj pobrać wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

Karty usług

Moduł ten zawiera katalog kart informacyjnych o usługach świadczonych w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie.

W kartach informacyjnych przedstawiony jest szczegółowy opis procedur i wymogów, z jakimi klient spotka się przy załatwianiu w Urzędzie konkretnych spraw. Do niektórych kart informacyjnych dołączone są formularze wniosków i załączników, które można pobrać ze strony, wypełnić i wykorzystać przy załatwianiu sprawy.

Praca w Urzędzie

Podawane są tutaj na bieżąco informacje dotyczące m.in. ogłoszeń o naborze na wolne stanowiska pracy w Urzędzie, wyników naborów, wzory oświadczeń, jak również informacja dla kandydatów ubiegających się o wolne stanowiska pracy w służbie cywilnej dotycząca ochrony danych osobowych.

Pozostałe informacje

Znajdują się tu informacje dotyczące różnych aspektów funkcjonowania Urzędu. Na bieżąco podawane są informacje z zakresu: nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, nieruchomości, państwowego ratownictwa medycznego, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, spraw ochrony ludności i obrony cywilnej, zmian w budżecie Wojewody i jego wykonania, przepisów prawnych, lustracji, działalności lobbingowej, procedur kontroli, przebiegu i efektów kontroli, środowiska, rolnictwa, nadzoru nad zarządzaniem ruchem na drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich, komisji egzaminacyjnych Wojewody, decyzji dotyczących inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko, ośrodków szkolenia oraz wykazu danych o środowisku dotyczących pozwoleń i lokalizacji, a także wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych.

Dodatkowo zamieszczone są tu opinie Wojewody Podkarpackiego dotyczące zmian nazw i rodzaju miejscowości lub zmian w podziale terytorialnym, jak również oświadczenia Wojewody Podkarpackiego o stanie kontroli zarządczej w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie.

W module tym znajduje się również akapit Rejestry, ewidencje i archiwa, który wskazuje na miejsce prowadzenia rejestrów lub ewidencji oraz sposób i zasady udostępniania danych w nich zawartych. Ponadto, w akapicie tym jest przedstawiona informacja na temat archiwum zakładowego Urzędu.

Wyszukiwarka

Umożliwia wyszukanie informacji znajdujących się na stronie, które zawierają wyraz bądź wyrazy wpisane w okno wyszukiwarki. Jeśli nie wiemy gdzie szukać interesującej nas informacji, wpisujemy w okno wyszukiwarki wyraz kojarzony przez nas z daną tematyką i naciskamy przycisk szukaj. Wyświetlone zostaną wszystkie dokumenty, które zawierają ten wyraz.

 

 

Historia zmian:

  • 3 lutego 2017, godz. 14:06, użytkownik: Katarzyna Nalepa
Pokaż wszystkie

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×