Informacje dla osób niesłyszących

 

W związku z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. Nr 209, poz. 1243, z późn. zm.), w Urzędzie zapewnia się osobom doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, zwanymi dalej „osobami uprawnionymi”, korzystanie z następujących uprawnień:

1. Z pomocy osoby przybranej w kontaktach z Urzędem.

Osobą przybraną może zostać osoba, która ukończyła 16 lat, została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw w Urzędzie.
Prawo do korzystania z pomocy osoby przybranej może być ograniczone wyłącznie ze względu na zasady określone w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1167).
Pracownicy Urzędu nie mogą wymagać od osoby przybranej przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość polskiego języka migowego (PJM), systemu językowo-migowego (SJM) lub sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN).
Przetwarzanie informacji i danych w czasie korzystania przez osobę uprawnioną z pomocy osoby przybranej odbywa się w celu zapewnienia jej komunikowania się z pracownikami Urzędu.

2. Z pomocy wybranego tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika.

Urząd zapewnia dostęp do świadczenia usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN.
Świadczenie usług tłumacza jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2046).
Osoba uprawniona zobowiązana jest zgłosić w Urzędzie chęć skorzystania ze świadczenia, ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenie może być dokonane w dowolnej formie, w sposób dostępny dla osób uprawnionych.

Dla ułatwienia dokonywania zgłoszeń przez osoby uprawnione, przygotowany został w Urzędzie wzór zgłoszenia.

W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia, Urząd zawiadamia o tym osobę uprawnioną wraz z uzasadnieniem, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując inną formę realizacji uprawnień określonych w ustawie o języku migowym i innych środkach komunikowania się.

Osoba uprawniona ma również możliwość korzystania z usług własnego tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika, z którym przyjdzie do Urzędu. Jednakże, Urząd nie ponosi wtedy kosztów związanych z usługą świadczoną przez ww. tłumacza. Koszty te ponosi osoba uprawniona, która może ubiegać się (w powiatowym centrum pomocy rodzinie) o dofinansowanie tego rodzaju usług, ze środków pochodzących z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Korzystanie przez osobę uprawnioną z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika nie wyklucza możliwości korzystania z innych uprawnień.

Wojewoda Podkarpacki prowadzi rejestr tłumaczy PJM, SJM i SKOGN świadczących usługi na obszarze województwa podkarpackiego. Wpis do rejestru i korzystanie z rejestru są bezpłatne.

Miejsce prowadzenia rejestru:
Wydział Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie
Oddziałem Obsługi Wojewódzkiego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Podkarpackim
pokój 25, tel. 17 867 10 66, 17 867 10 67, fax 17 867 19 50, e-mail: s@rzeszow.uw.gov.pl.

Urząd udostępnia wyciąg z rejestru tłumaczy PJM, SJM i SKOGN.

3. Ze środków udostępnianych przez Urząd wspierających komunikowanie się.

Środki wspierające komunikowanie się to rozwiązania lub usługi umożliwiające kontakt z Urzędem, w szczególności poprzez korzystanie z:

– poczty tradycyjnej na adres Urzędu: ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów

– elektronicznej skrzynki podawczej: www.epuap.gov.pl

– poczty elektronicznej: kancelaria@rzeszow.uw.gov.pl

– faksu na numer: 17 867 19 50

– komunikatora gg: 9280991

Ponadto z myślą o osobach uprawnionych strona internetowa Urzędu została wzbogacona o dodatkowe rozwiązania:
– tłumaczenie na język migowy informacji adresowanej do osób uprawnionych,
– wersję tekstu z wysokim kontrastem.

4. Z dokumentów udostępnianych przez Urząd niezbędnych do załatwienia sprawy.

Dokumenty udostępniane są osobom uprawnionym w formie dla nich dostępnej, na ich wniosek.

 

Mając na uwadze konieczność zapewnienia bieżącego kontaktu z osobami uprawnionymi grupa pracowników Urzędu ukończyła pozytywnie kurs języka migowego, są to pracownicy komórek organizacyjnych PUW, którzy mają bezpośredni kontakt z klientem.

 

Historia zmian:

  • 29 listopada 2019, godz. 13:05, użytkownik: Katarzyna Nalepa
Pokaż wszystkie

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×