Ogólne informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie

Zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, że:

  • administratorem danych osobowych jest Wojewoda Podkarpacki z siedzibą w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów;
  • pozyskane dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań Wojewody Podkarpackiego, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO (wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa), art. 6 ust. 1 lit. e oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO (wykonywanie zadań realizowanych w interesie publicznym oraz sprawowanie władzy publicznej);
  • dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt 2, w tym przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku ich archiwizacji wynikającego z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
  • dane osobowe mogą zostać udostępnione: podmiotom, które są uprawnione, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, do dostępu do nich oraz ich przetwarzania w zakresie określonym przepisami, w tym podmiotom kontrolującym działalność Wojewody, stronom i uczestnikom postępowań administracyjnych, podmiotom realizującym na rzecz Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie zadania w zakresie utrzymania i rozwoju systemów teleinformatycznych, w tym elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją e-Dok, podmiotom zaangażowanym w utrzymanie systemów służących do kontaktu z klientami Urzędu (poczta elektroniczna, serwis ePUAP);
  • podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym,
  • osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo: dostępu do danych osobowych na podstawie art. 15 RODO, żądania do sprostowania (poprawienia) swoich danych na podstawie art. 16 RODO, jeśli są nieprawidłowe lub niekompletne, żądania usunięcia danych na podstawie art. 17 RODO, po ustaniu okresu ich przechowywania, w myśl obowiązujących przepisów, żądania ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO, wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) – na podstawie art. 77 RODO;
  • w trakcie przetwarzania danych osobowych nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych sprawach ani do profilowania osób, których dane są przetwarzane;
  • dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Unią Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym lub do organizacji międzynarodowej.

Historia zmian:

  • 28 lutego 2020, godz. 07:23, użytkownik: Katarzyna Nalepa
Pokaż wszystkie

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×