Dyrektor Generalny

DYREKTOR GENERALNY URZĘDU

MARCIN ZABORNIAK

Sekretariat

tel. (17) 867-19-03 fax (17) 867-19-50

       e-mail:  sekrdyrgen@rzeszow.uw.gov.pl

 

Dyrektor Generalny Urzędu:

1. Zapewnia funkcjonowanie i ciągłość pracy Urzędu, warunki jego działania, a także organizację pracy, w szczególności poprzez: 

– nadzorowanie opracowania i realizacji planów pracy Urzędu,

– zapewnienie funkcjonowania kontroli wewnętrznej w Urzędzie,

– zapewnienie przestrzegania przez wydziały Urzędu przepisów prawa materialnego i procedury administracyjnej,

– nadzorowanie przebiegu prac nad terminowym przygotowaniem projektu budżetu i układu wykonawczego budżetu Wojewody w części dotyczącej Urzędu,

– występowanie z wnioskiem do Wojewody o nadanie Regulaminu Urzędu, a następnie ustalanie Regulaminu pracy,

– zatwierdzanie regulaminów wewnętrznych wydziałów Urzędu,

– gospodarowanie mieniem Urzędu, w tym zlecanie usług i dokonywanie zakupów dla Urzędu oraz zapewnianie prowadzenia ewidencji majątku Urzędu,

– reprezentowanie Skarbu Państwa w odniesieniu do mienia Urzędu,

– dokonywanie usprawnień w organizacji i technice pracy biurowej w Urzędzie, m.in. w zakresie informatyzacji Urzędu,

– tworzenie w ramach środków przewidzianych w budżecie Urzędu  materiałowo-technicznych warunków niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Urzędu,

– zapewnianie przestrzegania przepisów o tajemnicy ustawowo chronionej,

– zapewnianie przestrzegania zasad techniki prawodawczej w Urzędzie,

– zapewnienie realizacji zadań związanych z dostępem do informacji publicznej,

– nadzorowanie wykonywania w Urzędzie zadań z zakresu audytu wewnętrznego,

– wykonywanie kompetencji kierownika zamawiającego w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

2. Dokonuje czynności z zakresu prawa pracy wobec osób zatrudnionych w Urzędzie, chyba że przepisy stanowią inaczej, oraz realizuje politykę personalną w służbie cywilnej, a w szczególności:

– dokonuje czynności wynikających z nawiązania i trwania stosunku pracy  z członkami korpusu służby cywilnej oraz czynności związanych z ustaniem stosunku pracy,

– dysponuje funduszem nagród,

– administruje środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Urzędzie.

 3. Wykonuje zadania określone w ustawie o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa, w szczególności:

– zapewnia podmiotom wykonującym zawodową działalność lobbingową wpisanym do rejestru dostęp do Urzędu w celu umożliwienia właściwego reprezentowania interesów podmiotów, na rzecz których wykonywana jest ta działalność,

– określa w drodze zarządzenia szczegółowy sposób postępowania pracowników Urzędu z podmiotami wykonującymi zawodową działalność lobbingową oraz z podmiotami wykonującymi bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej,

– opracowuje roczną informację o działaniach podejmowanych wobec Wojewody przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową.

4. Wykonuje określone przepisami prawa zadania kierownika Urzędu;

5. Wykonuje zadania i kompetencje wynikające z upoważnienia udzielonego przez Wojewodę do załatwiania w jego imieniu określonych spraw, w tym wydawania decyzji administracyjnych

6. Dyrektor Generalny, w zakresie wynikającym z zadań i kompetencji określonych w ust. 1, bezpośrednio nadzoruje i kieruje pracą dyrektorów następujących wydziałów:

– Wydziału Prawnego i Nadzoru,

– Wydziału Organizacyjno – Administracyjnego.

Dyrektor Generalny bezpośrednio nadzoruje pracę Zespołu Audytu Wewnętrznego.

 

Historia zmian:

  • 6 kwietnia 2017, godz. 12:11, użytkownik: Katarzyna Nalepa
Pokaż wszystkie

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×